Дирекцията дава консултации и изготвя становища по правни въпроси в хода на инспекционната дейност. Участва в производството по реализиране на имуществена и административно-наказателна отговорност. Осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата по дела, образувани по жалби срещу издадени наказателни постановления и срещу административни актове, свързани с резултатите от извършената инспекционна дейност, както и по дела по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Изготвя правни становища и проекти на решения по ЗДОИ. Изработва или участва в изработването на проекти на нормативни и вътрешни актове, засягащи инспекционната дейност, и дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване.