Дирекцията организира, ръководи и извършва плановата инспекционна дейност на агенцията. Определя периодичността за извършване на финансови инспекции и конкретните възложители на базата на анализ на информацията за дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, оценка на рискови фактори и изготвя годишен план. Извършва последващи финансови инспекции, установява нарушения на нормативните актове, уреждащи дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, както и бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност и привлича към административнонаказателна отговорност виновните лица при наличието на съответните законови основания. Разкрива причинени вреди на имуществото на организациите и лицата и привлича към имуществена отговорност виновните лица при наличието на съответните законови основания. Установява индикатори за извършени измами по смисъла на ЗДФИ.