Дирекцията организира, ръководи и извършва извънплановата инспекционна дейност по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организации и лица, подадени от държавни органи, физически и юридически лица. Извършва последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата. Установява нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, и привлича към административнонаказателна отговорност виновните лица при наличието на съответните законови основания. Дирекцията разкрива причинени вреди на имуществото на организациите или лицата и привлича към имуществена отговорност виновните лица при наличието на съответните законови основания. Установява индикатори за извършени измами по смисъла на ЗДФИ.