• Директор
  • Заместник-директор
  • Главен секретар
  • Дирекция „Извънпланова инспекционна дейност”
  • Дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки"
  • Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност”
  • Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност”
  • Дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация”